Bærekraftinformasjon

Informasjon angående integrering av bærekraftsrisikoer, faktorer som fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper, og om bærekraftige investeringer

Bærekraftrisikoen som fondet er eksponert for er knyttet til de individuelle porteføljeselskapenes styring av bærekraftsrisiko.  Disse inkluderer for eksempel tilpasningsrisikoer, som består av risikoer som oppstår ved endringer i lovgivningen, endret etterspørsel etter produkter og tjenester, endret kundeatferd eller andre strukturelle endringer som skjer med formål å gå over til en klimanøytral økonomi for å motvirke global oppvarming.

Bærekraft er ikke en aktiv faktor i modellanalysen som brukes av Foretaket.  Teorien bak modellen innebærer at fondet investerer i selskaper som markedet som helhet har stor tillit til.  Hvis markedet mener at bærekraft er en viktig faktor for fremtidig avkastning, vil fondet automatisk investere i mer bærekraftige selskap.  Hvis markedet derimot ikke anser bærekraft for å være det en viktig faktor, vil fondet heller ikke investere i bærekraftrelaterte selskaper.

Metoder som brukes for å integrere bærekraftsrisikoer, fremme miljømessige eller sosiale egenskaper eller til å oppnå bærekraftrelaterte mål

☐    Fondet velger inn

☒    Fondet velger bort

Produkter og tjenester

Fondet investerer ikke i selskaper som er involvert i følgende produkter og tjenester.  Maks fem prosent av omsetningen i det selskapet hvor plasseringen finner sted kan referere til aktiviteter som kan tilskrives spesifisert produkt eller tjeneste.

☐    Klasebomber, landminer

☐    Kjemiske og biologiske våpen

☐    Atomvåpen

☐    Våpen og/eller militært utstyr

☐    Alkohol

☐    Tobakk

☐    Kommersiell spillvirksomhet

☐    Pornografi

☐    Fossilt brensel (olje, gass og kull)

☐    Kull

☐    Uran

☐    Genmodifiserte organismer (GMO)

☒    Annet

Fondet utelukker selskaper som er ført opp på Norges Bank Investment Managements (NBIM) liste.  Listen baserer seg på de analyser og vurderinger som Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland har utarbeidet på vegne av det norske Finansdepartementet.  Selskaper vurderes kontinuerlig på globalt nivå.

Informasjon om EUs taksonomi for miljømessig bærekraftig virksomhet 

EU har innført en handlingsplan for bærekraftig finans med ulike tiltak for å fremme bærekraftig økonomisk aktivitet.  Hovedelementer av handlingsplanen inkluderer EUs Taksonomi og offentliggjøringsforordning (også kjent som SFDR).  Taksonomien skal danne grunnlag for en felles forståelse for hvilke økonomiske aktiviteter som kan defineres som bærekraftige. I motsetning til taksonomien er ikke SFDR et klassifiseringssystem. Den stiller kun krav til rapportering.  For forvaltere stilles det krav til rapportering om ESG og bærekraft på produkt- og selskapsnivå.

I forvaltningen av fondet tar vi ikke hensyn til EU-kriteriene for miljømessig bærekraftig økonomisk virksomhet.  Dette er i lys av vanskelighetene med å gjøre pålitelige målinger av de negative konsekvensene.  Ettersom datakvaliteten forbedres, vil denne avgjørelsen evalueres på nytt.

 

Rapportering i forhold til offentliggjøringsforordningen (SFDR)

☐    Fondet har bærekraftige investeringer som mål (Artikkel 9)

☐    Fondet fremmer blant annet miljø- eller sosiale faktorer (Artikkel 8)

☒    Bærekraftsrisiko tas i betraktning i investeringsbeslutninger, uten at fondet fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper eller har bærekraftige investeringer som mål (Artikkel 6)

☐    Bærekraftsrisiko er ikke relevant

Global Assets skreddersyr den finansielle rådgivningen til deg slik at du får den markedstilnærmingen du ønsker.

Global Assets

Ønsker du morgenkommentar før børsåpning? Meld deg på her: