MIFID

Marked i Financial Instruments Directive (MiFID) er et EU-direktiv som gjelder for hele EU/EØS-området, inkludert Norge. Direktivet har som hovedmål å bedre investorbeskyttelsen og øke konkurransen i verdipapirmarkedet på tvers av landegrensene. Direktivet er i stor grad tatt inn i den nye verdipapirhandelloven som trådte i kraft 1. november 2007.

Et sentralt element i den nye verdipapirhandelloven er at verdipapirforetakene, basert på bestemte kriterier, må kategorisere sine kunder i tre ulike grupper. Disse gruppene er (i) ikke-profesjonelle kunder, (ii) profesjonelle kunder og (iii) kvalifiserte motparter. En viktig forskjell mellom disse tre gruppene er omfang av opplysninger et verdipapirforetak er pålagt å innhente fra kunden og informasjon verdipapirforetaket er pliktig å gi kunden. Ikke-profesjonelle kunder har den høyeste graden av investorbeskyttelse. Denne gruppen omfatter alle privatkunder og små og mellomstore aksjeselskap. Profesjonelle kunder er i stor grad større selskaper som har som hovedvirke å investere i finansielle instrumenter. Kvalifiserte motparter er i all hovedsak ulike finansinstitusjoner og offentlige myndigheter.

I menyen til venstre finner du en del nyttig informasjon herunder informasjon om Global Assets og utdrag av våre retningslinjer for å håndtere interessekonflikter. Du finner også Global Assets Alminnelige Forretningsvilkår som sammen med inngåtte avtaler regulerer samarbeidet mellom kunden og Global Assets. Forretningsvilkårene inneholder også informasjon om egenskaper og risiko ved finansielle instrumenter.