MIFID II

Finanstilsynet har i dag fastsatt to forskrifter på verdipapirmarkedsområdet som er utformet tilsvarende regelverket i henholdsvis MiFID II og MiFIR. Forskrift fastsatt av Finanstilsynet 9. november 2017 oppheves. 

Det norske verdipapirmarkedet er viktig for et velfungerende norsk kapitalmarked, og for at norske bedrifter på en effektiv og god måte kan hente inn kapital til sin virksomhet. EUs oppdaterte finansmarkedsregelverk, MiFID II/MiFIR, trer i kraft i EU 3. januar 2018. Norske verdipapirmarkeder er gjennom EØS-avtalen en del av det indre marked og tett integrert med det europeiske markedet. Av hensyn til et velfungerende verdipapirmarked er det av betydning at norske regler er i overensstemmelse med reglene i EU. 

Finanstilsynet har derfor, etter delegasjon fra Finansdepartementet, i dag fastsatt forskrifter som innebærer at blant annet norske verdipapirforetak og regulerte markeder underlegges de samme krav som foretak i EU. Formålet er å legge til rette for at norske foretak som gjennom EØS-avtalen er en del av det indre marked, skal ha tilsvarende rammebetingelser og kan behandles på linje med foretak i EU.

Finanstilsynet har fastsatt én forskrift som er utformet i tråd med regelverket i MiFID II, og én forskrift som er utformet i tråd med regelverket i MiFIR. Forskriftene trådte i kraft 1. januar 2018.

Reglene om offentliggjøring av informasjon om ordrer og handler, verdipapirforetaks virksomhet som systematisk internaliserer, transaksjonsrapportering og virksomhet som godkjent offentliggjøringsordning fastsatt i Finanstilsynets forskrift av 9. november 2017, er videreført i de to nye forskriftene som er fastsatt i dag.

Finanstilsynets midlertidige forskrift av 9. november 2017 nr. 1757 oppheves.

Se link for mer info: