Vår bærekraftpolicy

1    ESG-risiko

GA tar hensyn til ESG-risiko i investeringsrådgivning og porteføljeforvaltning.  Vi ønsker å ha et bevisst forhold til bærekraftsrisikoer.

Vi har mulighet til å påvirke hvordan kundenes kapital allokeres og hvilke bransjer og bedrifter som kan skaffe kapital til sin virksomhet.  Dermed har vi også et ansvar.  Vårt syn er at ansvarlig handling er både viktig og nødvendig for å fremme en bærekraftig utvikling.

2    Målsetning

Vår ambisjon er å fremme EUs arbeid med å oppnå forpliktelsene som følger av Parisavtalen.  Dette må gjøres ved at GA reduserer bærekraftsrisiko i sine forvaltningstjenester, samt tar hensyn til dem i investeringsrådgivningen.  Videre skal vi fremme selskaper og prosjekter som verdsetter bærekraftspørsmål og arbeide for klimapositive endringer.  Vårt mål er å utføre effektivt og vellykket arbeid innen bærekraft.

3    Våre prinsipper for bærekraft

GA ønsker kun å samarbeide med selskaper som lever opp til visse prinsipper når det gjelder menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og antikorrupsjon:

 • Ha en god bedriftskultur
 • Forplikte seg til å overholde menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter
 • Forplikte seg til å jobbe for likestilling og likeverd
 • Forplikte seg til å jobbe for et bedre miljø
 • Motvirke bestikkelser og korrupsjon

Prinsippene er basert på våre kjerneverdier og tas med i alle forretningsbeslutninger.

4    Bærekraftig investeringsrådgivning

Investeringsrådgivere må integrere bærekraftsrisiko i sin investeringsrådgivning, samt vurdere negative konsekvenser på bærekraftsfaktorer.  Vi har et ansvar å publisere informasjon om hvordan bærekraftsrisikoer integreres, og der det er aktuelt også hvordan negative konsekvenser for bærekraftsfaktorer tas i betraktning, på våre nettsider.  Videre skal investeringsrådgivere ta hensyn til kundenes bærekraftspreferanser ved rådgivning.

5    Bærekraftig forvaltning

Våre kapitalforvaltere er opptatt av sunne eierstyringsprinsipper og bærekraftig verdiskaping.  Vi mener at selskaper med en god håndtering av vesentlige ESG forhold vil ha et viktig konkurransefortrinn og være morgendagens vinnere. 

Vi følger vi tilrådningene fra Etikkrådet for Statens Pensjonsfond Utland (SPU), og går innenfor noen områder lengre i å ekskludere selskaper eller bransjer i Norge og utlandet, som ikke er samfunnstjenlige.  I tråd med de etiske retningslinjene for SPU utelukker vi investeringer i selskaper som produserer våpen som ved normal bruk bryter med grunnleggende humanitære prinsipper.  Dette gjelder i praksis selskaper som produserer sentrale komponenter til kjernevåpen, klasevåpen og antipersonell
landminer.  Vi vil heller ikke investere i selskaper som selger militært utstyr til sanksjonerte regimer.

Les mer om hvorledes vi håndterer
ESG-faktorer i fondet Global Assets Dynamic her

6    Arbeidet med bærekraft i Selskapet

For å møte kundenes eventuelle preferanser når det gjelder bærekraft, treffer GA følgende tiltak:

 • Gir rådgivere opplæring i miljø-, sosial- og forretningsetiske aspekter.
 • Sikrer at våre rådgivere informerer kunden om hva bærekraftige investeringer er og hva bærekraftsrisiko innebærer
 • Sørger for at våre rådgivere identifiserer kundens mulige bærekraftspreferanser og gir individuelt tilpassede råd basert på kundens ønsker

Investeringsrådgivere og forvaltere må i tillegg:

 • Hold seg oppdatert og informert om utviklingen innen bærekraftsområdet.
 • Informere kundene om integrering av bærekraftsrisikoer og hvordan miljømessige, sosiale og eierstyringsrelaterte aspekter tas i betraktning, og sikre at informasjonen deles på en på en slik måte at kunden kan ta en informert beslutning.
 • Gi gjennomsiktig og nøyaktig informasjon om våre produkter og tjenester.

Ansatte i GA må ta hensyn til miljømessige, sosiale og forretningsetiske forhold ved innkjøp.  Ved tjenestereiser skal våre ansatte velge miljøvennlige alternativer som offentlig kommunikasjon der det er hensiktsmessig.

Global Assets skreddersyr den finansielle rådgivningen til deg slik at du får den markedstilnærmingen du ønsker.

Global Assets

Ønsker du morgenkommentar før børsåpning? Meld deg på her: