Vår bærekraftpolicy

Bærekraft (ESG)

ESG står for «Environmental, Social and Governance», eller miljø- , sosiale- og forretningsetiske forhold på norsk, og representerer en helhetlig tilnærming til det som kalles bærekraft.  Global Assets AS er opptatt av at våre investeringsrådgivere og kapitalforvaltere tar hensyn til og informerer kundene om bærekraft og eventuelle bærekraftsrisikoer i rådgivningen og forvaltningen. 


Vår bærekraftpolicy 

1.    Målsetning

Vår ambisjon er å fremme EUs arbeid med å oppnå forpliktelsene som følger av Parisavtalen.  Dette må gjøres ved at GA reduserer bærekraftsrisiko i sine forvaltningstjenester, samt tar hensyn til dem i investeringsrådgivningen.  Videre skal vi fremme selskaper og prosjekter som verdsetter bærekraftspørsmål og arbeide for klimapositive endringer.  Vårt mål er å utføre effektivt og vellykket arbeid innen bærekraft.


2.    Våre prinsipper for bærekraft

GA ønsker kun å samarbeide med selskaper som lever opp til visse prinsipper når det gjelder menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og antikorrupsjon:

·         Ha en god bedriftskultur

·         Forplikte seg til å overholde menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter

·         Forplikte seg til å jobbe for likestilling og likeverd

·         Forplikte seg til å jobbe for et bedre miljø

·         Motvirke bestikkelser og korrupsjon

Prinsippene er basert på våre kjerneverdier og tas med i alle forretningsbeslutninger.  Foretaket streber selv å etterleve disse prinsippene i det daglige arbeidet.


3.    Arbeidet med bærekraft i Foretaket

Forretningsetikk, miljøvern og samfunnsansvar er integrert i vår forvaltningsvirksomhet.  For å møte kundenes eventuelle preferanser når det gjelder bærekraft, treffer GA følgende tiltak:

·         Gir rådgivere og forvaltere opplæring i miljø-, sosial- og forretningsetiske aspekter

·         Sikrer at våre rådgivere og forvaltere informerer kunden om hva bærekraftige investeringer er og hva bærekraftsrisiko innebærer

·         Sørger for at våre rådgivere og forvaltere identifiserer kundens mulige bærekraftspreferanser og gir individuelt tilpassede råd basert på kundens ønsker

Investeringsrådgivere og forvaltere må i tillegg:

·         Holde seg oppdatert og informert om utviklingen innen bærekraftsområdet

·         Informere kundene om integrering av bærekraftsrisikoer og hvordan miljømessige, sosiale og eierstyringsrelaterte aspekter tas i betraktning, og sikre at informasjonen deles på en på en slik måte at kunden kan ta en informert beslutning

·         Gi gjennomsiktig og nøyaktig informasjon om de produkter og tjenester vi tilbyr

Ansatte i GA må ta hensyn til miljømessige, sosiale og forretningsetiske forhold ved innkjøp.  Ved tjenestereiser skal våre ansatte velge miljøvennlige alternativer som offentlig kommunikasjon der det er hensiktsmessig.


4.    Håndtering av bærekraftsrisiko

Bærekraftsrisiko er definert som miljømessige, sosiale eller styringsrelaterte hendelser eller omstendigheter som kan ha en faktisk eller mulig vesentlig negativ innvirkning på investeringens verdi dersom de skulle inntreffe.

Vi har mulighet til å påvirke hvordan kundenes kapital allokeres og hvilke bransjer og bedrifter som kan skaffe kapital til sin virksomhet.  Dermed har vi også et ansvar.  Vårt syn er at ansvarlig handling er både viktig og nødvendig for å fremme en bærekraftig utvikling.

Foretaket har ingen egne produkter som markedsføres overfor kundene.  Foretaket distribuerer heller ikke særskilt produkter som fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper eller har bærekraftig investering som mål. 

Ved investeringspreferanser knyttet til bærekraft er det viktig at kunde forstår at ved å ekskludere bransjer og selskaper vil dette kunne ha negativ utvikling på kundens avkastning.  Investeringsuniverset blir også redusert betydelig, og særlig redusert for investeringsmuligheter med lave kostnader og god diversifisering.

GA tar hensyn til ESG-risiko i investeringsrådgivning og porteføljeforvaltning.  Ved utvelgelse av produkter som kan passe for aktuell kunde ut i fra kundens bærekraftspreferanser, benyttes informasjon som har blitt publisert av leverandør eller produsent av produkt.  Foretaket foretar selv ingen egne analyser av bærekraftfaktorene knyttet til de finansielle produktene som inngår i investeringsrådgivningen eller forvaltningen.  Finansrådgivere skal vise til og videreformidle eventuelle pre-kontraktuelle dokumenter som er utarbeidet av de aktuelle finansmarkedsdeltakere for deres finansielle produkter.

 

5.    Integrering av bærekraftsfaktorer i vår investeringsrådgivning

Våre investeringsrådgivere må integrere bærekraftsrisiko i sin investeringsrådgivning.  Vi gjør alltid en vurdering før vi yter rådgivning for å sikre at våre investeringsrådgivere tar hensyn til kundenes bærekraftspreferanser ved rådgivning.

Vi følger tilrådningene fra Etikkrådet for Statens Pensjonsfond Utland (SPU) i å ekskludere selskaper eller bransjer i Norge og utlandet som ikke er samfunnstjenlige.  I tråd med de etiske retningslinjene for SPU utelukker vi å tilråde investeringer i selskaper som produserer våpen som ved normal bruk bryter med grunnleggende humanitære prinsipper.  Dette gjelder i praksis selskaper som produserer sentrale komponenter til kjernevåpen, klasevåpen og antipersonell landminer.  Vi vil heller ikke råde våre kunder å investere i selskaper som selger militært utstyr til sanksjonerte regimer.

 

6.    Integrering av bærekraftsfaktorer i vår forvaltning

For individuelle mandater vil bærekraftprofil være et punkt i avtalen med den aktuelle kunden.  Foretaket tilbyr ingen særskilte modellporteføljer med en profil som skal fremme bærekraft (SFDR artikkel 8) eller som har bærekraft som mål (SFDR artikkel 9).  Reglene innebærer at hvert mandat underlegges krav til innhenting, behandling, sammenstilling og rapportering av ESG-informasjon.  Dette er ressurs- og kostnadskrevende.

Vårt aktiv-forvaltningstilbud benytter ikke investeringer i individuelle aksjer eller obligasjoner, men indeksbaserte ETF’er som byggesteiner i modellporteføljen.  For denne type produkter er det omfattende tilgjengelig ESG-informasjon på handelsplattformene som vil være tilgjengelige for kundene.  Foretaket har ingen forvaltningstilbud for investorer som har bærekraft som mål (SFDR artikkel 9) eller som aktivt ønsker å fremme bærekraft (SFDR artikkel 8).  For kunder som ønsker å ekskludere enkelte bransjer og sektorer, som for eksempel listen av ekskluderte selskaper fra Etikkrådet for Statens Pensjonsfond Utland (SPU), vil det være avgjørende om aktuelle ETF’er er tilgjengelige og egnet.

 

7.    Ingen hensyn til negative påvirkninger på bærekraftsfaktorer – «PAI»

I henhold til SFDR artikkel 4 skal Foretaket gi opplysninger om hvordan det forholder seg til negative påvirkninger på bærekraftsfaktorer («principal adverse impacts» eller «PAI») av sine investeringsbeslutninger og investeringsrådgivning.  Negative påvirkninger på bærekraftsfaktorer er definert som de konsekvenser av investeringsbeslutninger eller rådgivning som leder til negative påvirkninger på bærekraftsfaktorer.  Dette er standardisert ved obligatoriske bærekraftsindikatorer som for eksempel klimagassutslipp, farlig avfall og kjønnsbalanse i styret. 

Vi vurderer på nåværende tidspunkt ikke de negative påvirkningene Foretakets investeringsbeslutninger og investeringsråd har på bærekraftsfaktorer, i samsvar med SFDR artikkel 4 (1) (b). og 4 (5) (b).  Foretaket tilbyr ingen særskilte produkter som skal fremme bærekraft (SFDR artikkel 8) eller som har bærekraft som mål (SFDR artikkel 9).  Våre modellporteføljer er basert på indeksrelaterte ETF’er.  Formålet er å oppnå en best mulig eksponering mot et marked på en gunstig måte uten å ta stilling til de underliggende selskapenes bærekrafts-score.

Foretaket vil løpende vurdere om det for fremtiden vil være i kundenes beste interesse å oppgi informasjon om negative virkninger av Foretakets virksomhet og/eller investeringsbeslutninger på bærekraftsfaktorer, og om hvilke retningslinjer og prosesser som vil anvendes i disse vurderingene.

Global Assets skreddersyr den finansielle rådgivningen til deg slik at du får den markedstilnærmingen du ønsker.