Rådgivning

Vi tilbyr personlig investeringsrådgivning til kunder som er kategorisert som profesjonelle investorer.  Ikke-profesjonelle kunder kan fritt benytte oss som samtalepartner, men gjeldende regelverk forhindrer oss i å gi individuelle råd om kjøp eller salg av verdipapirer grunnet krav om en omfattende egnethetsvurdering ved hver transaksjon. Vi legger til grunn at profesjonelle investorer selv kan bedømme om transaksjonen er egnet.

Våre kjerneområder er valuta-, aksje- og råvaremarkedet. Vi sitter tett på markedet og kan gi deg dybdekunnskap og forståelse slik at du kan få en effektiv portefølje som er i tråd med ønsket risiko og avkastningsmål.

Vi tilbyr investeringsrådgivning innen disse hovedområdene:

Aksjer på Oslo børs

Investeringsrådgivning rundt børsnoterte aksjer er en tjeneste der profesjonell investor mottar råd knyttet til enkeltinvesteringer som etter GA sin oppfatning er særlig godt egnet med henblikk på trading eller langsiktig kursoppgang. Dette vil være verdipapirer som GA forventer vil være gjenstand for en betydelig appresiering i markedet og/eller vil gi et utbytte i nær fremtid som ikke er neddiskontert i den aktuelle markedsprisen. Målet med investeringstjenesten aksjehandel er å bistå deg som investor i forvaltningen av dine finansielle investeringer med henblikk på å oppnå en høyest mulig netto avkastning på investeringer i individuelle verdipapirer etter at alle kostnader knyttet til transaksjonene er medregnet. 

VALUTAHANDEL

Investeringsrådgivning valutahandel er en tjeneste der investor mottar råd knyttet til relatert til et underliggende valutapar, som for eksempel euro mot amerikanske dollar. Det finnes mange instrumenter som kan gi ønsket eksponering: Spot, swap, opsjoner og termin (forward).  Rådene vil være knyttet til både kjøp og salg.  Målet med investeringstjenesten valutahandel er å bistå deg med henblikk på å oppnå en høyest mulig netto avkastning på handel i valutainstrumenter etter at alle kostnader knyttet til transaksjonene er medregnet.

Bærekraft

ESG står for «Environmental, Social and Governance», eller miljø- , sosiale- og forretningsetiske forhold på norsk, og representerer en helhetlig tilnærming til det som kalles bærekraft. Global Assets AS er opptatt av at våre investeringsrådgivere og kapiralforvaltere tar hensyn til og informerer kundene om bærekraft og eventuelle bærekraftsrisikoer i rådgivningen og forvaltningen. Bærekraftsrisiko er definert som miljømessige, sosiale og styringsrelaterte hendelser eller omstendigheter so kan ha en faktisk  eller mulig vesentlig negativ innvirkning på investeringens verdi dersom de skulle inntreffe.

Global Assets skreddersyr den finansielle rådgivningen til deg slik at du får den markedstilnærmingen du ønsker.