Vår godtgjørelsespolicy

Godtgjørelsespolicy

Foretakets godtgjørelsespolicy fastlegger at fast lønn, provisjon og eventuell bonus til ansatte skal være preget av et langsiktig perspektiv og ikke oppmuntre til overdreven risikotaking og ikke forsterke interessekonflikter.   Det skal være en balanse mellom fast og variabel godtgjørelse og den variable godtgjørelsen skal inneholde både kvantitative og kvalitative kriterier for regeloverholdelse, kundeinteresse og kvalitet på tjenestene.   Kriteriene for variabel godtgjørelse må ikke utformes slik at det oppstår konflikt med Foretakets plikt til å ivareta kundenes interesser.  Integrering av bærekraftsrisiko er en del av den totale risikovurderingen for våre investeringsprodukter og er derfor inkludert i alle risikoreferanser i retningslinjene om godtgjørelser.  Vår godtgjørelsespolitikk anses å være forenlig med Foretakets arbeid med bærekraft i porteføljeforvaltning og investeringsrådgivning. 

Global Assets skreddersyr den finansielle rådgivningen til deg slik at du får den markedstilnærmingen du ønsker.